นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่แอปพลิเคชันปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิ์ต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงประกาศนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิ์ในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
1. เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ์ ข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยแอปพลิเคชันตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของแอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของแอปพลิเคชันด้วยวิธีการทางดิจิทัล ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของแอปพลิเคชัน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แอปพลิเคชันได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของแอปพลิเคชันเท่านั้น และแอปพลิเคชันจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน แอปพลิเคชันจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางดิจิทัลอื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันเท่านั้น
2. แอปพลิเคชันจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
 - เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 - เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 - เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
 - เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 - เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
3. แอปพลิเคชันจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
 - ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
 - เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 - เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 - เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
 - เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 - เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
4. แอปพลิเคชันอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของแอปพลิเคชันดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. แอปพลิเคชันเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานของแอปพลิเคชัน การศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของแอปพลิเคชัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของแอปพลิเคชันด้วยวิธีการทางดิจิทัลแก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แอปพลิเคชันจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
3. ในกรณีที่แอปพลิเคชันมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้หรือไม่ให้แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน แอปพลิเคชันจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 - หมายเลขไอพี (IP Address)
 - ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกในการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
5. แอปพลิเคชันจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
 - ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
 - เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด
1. แอปพลิเคชันจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันเท่านั้น
2. แอปพลิเคชันจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของแอปพลิเคชันมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
 - เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 - ได้รับความยินยอมจากท่าน
 - เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
 - เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 - เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
3. ในบางกรณีแอปพลิเคชันอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ แอปพลิเคชันจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แอปพลิเคชันตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แอปพลิเคชันจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ์หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแอปพลิเคชัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
แอปพลิเคชันอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ แอปพลิเคชันจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

Copyright © 2017-2024 TCM Technology Co.,LTD All rights reserved